Mae Cynilo neu ‘Bancio’ Hadau yn mynd law yn llaw ag Arbed Hadau. Ar ei lefel sylfaenol mae’n cadw ystorfa o hadau mewn cyflwr optimwm er mwyn cadw’r ‘llyfrgell’ genetig rhag ofn y bydd rhyw drychineb anrhagweladwy.

Mae yna fanciau hadau ‘byd-eang’ yn ogystal â banciau hadau cenedlaethol. Yr hyn rydym yn ei gynnig yw ffurfio rhwydwaith o fanciau hadau lleol neu ‘ranbarthol’. Nid ydym naill ai’n sôn am y tymor hir (yn yr ystyr o gloi hadau am flynyddoedd neu ddegawdau), ond am y tymor tyfu nesaf, neu’r tymhorau ar ôl hynny. Mwy o ystorfa gymharol fyr dymor.

Mae banc hadau cenedlaethol yn fan lle mae hadau’n cael eu storio i warchod amrywiaeth genetig ar gyfer y dyfodol. Claddgelloedd gwrth-lifogydd, bomiau ac ymbelydredd ydyn nhw fel arfer sy’n dal jariau o hadau o wahanol rywogaethau o blanhigion. Mae’r hadau’n cael eu cadw mewn amodau gorau posibl – ar leithder isel ac mewn amodau oer, tua -20°C. Mae hyn yn helpu i gadw’r hadau, gan sicrhau eu bod yn dal i allu tyfu pan fydd eu hangen yn ddiweddarach.

Mae mwy na 1,000 o fanciau hadau yn bodoli ledled y byd, yn amrywio o ran math, maint a ffocws. Y mwyaf yn y byd yw Banc Hadau’r Mileniwm yn Sussex, sy’n cael ei reoli a’i gydlynu gan y Gerddi Botaneg Frenhinol, Kew. Agorodd yn 2000 ac mae’n dal hadau o bron i 40,000 o rywogaethau ledled y byd, gan gynnwys bron pob un o goed a phlanhigion brodorol y DU. Banc hadau enfawr arall yw The Svalbard Global Seed Vault yn Sweden.

Pam bod yna fanciau hadau?

Yn fyd-eang, amcangyfrifir bod 40% o rywogaethau planhigion yn agored i ddifodiant. Mae banc hadau yn fath o yswiriant, ffordd o wneud y mwyaf o’r nifer o rywogaethau planhigion y gallwn eu hachub rhag y dynged hon. Mae hyn yn fwy hanfodol nawr nag erioed o’r blaen. Mae planhigion dan fygythiad gan nifer o ffactorau, gan gynnwys:

  • colli cynefin
  • newid hinsawdd
  • llygredd
  • plâu a chlefydau
  • Rhyfel
  • Uunddiwylliant amaethyddol

Mae cyfradd eu heffaith hefyd yn cynyddu, gan arwain at risg gynyddol o golled gynyddol a thrychinebus. Rydym o bosibl yn colli planhigion yn gyflymach nag yr ydym yn eu darganfod.

Am ba mor hir mae hadau yn goroesi mewn banc hadau?

Mewn egwyddor, gallai hadau sy’n cael eu storio mewn claddgelloedd cenedlaethol fel Kew a Svalbard bara 100au o flynyddoedd.

Ar gyfer beth mae’r hadau’n cael eu defnyddio?

Gall hadau sy’n cael eu storio yn y banc fod yn eiddo i’r casglwyr neu’r curaduron, a’r perchennog fydd â’r gair olaf ar y defnydd o’r hadau.

Mae rhai banciau ond yn storio hadau sy’n gysylltiedig â chnydau amaethyddol fel yswiriant yn erbyn colled genetig yn ein mathau o fwyd. Mae eraill yn dal hadau o rywogaethau prin yn unig a gallant fod yn ddetholus iawn o ran sut y defnyddir yr hadau hyn. Neu efallai eu bod yn dal llawer o hadau at wahanol ddibenion, o ailstocio poblogaethau i brosiectau ymchwil a rhaglenni bridio planhigion.